Meddelande om livsmedelsförsörjningen och motståndskraften i livsmedelssystemen 2021/22:FPM77

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om att säkra livsmedelsförsörjningen och stärka motståndskraften i livsmedelssystemen, COM(2022) 133.

Ladda ner:

Den ryska invasionen av Ukraina skapar en mycket utmanande situation för livsmedelsförsörjningen i Ukraina, men också globalt - både genom det förväntade minskade utbudet av spannmål och insatsvaror samt de kraftiga prisökningarna. Meddelandet belyser vikten av livsmedelsbistånd till Ukraina, och samarbete med FAO för att främja produktionen i landet under 2022.

Meddelandets första del handlar om den globala livsmedelsförsörjningen, den andra om EU:s livsmedelsförsörjning och den tredje om att säkerställa livsmedelssystemets motståndskraft och återhämtningsförmåga (resiliens).

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande som lyfter flera viktiga aspekter kopplade till livsmedelsförsörjning och livsmedelssystemens motståndskraft.

En fungerande handel, ett effektivt bistånd som långsiktigt främjar hållbar livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem, behovsstyrda humanitära insatser och vikten av det multilaterala arbetet, bland annat genom FAO, är centrala aspekter för att hantera utmaningarna på global nivå.

Regeringen stödjer den gröna given och välkomnar att kommissionen är tydlig med att man i grunden vill hålla fast vid den gröna given med utgångspunkten att den gröna omställningen kommer ge förutsättningar för en mer motståndskraftig livsmedelskedja.

Att stärka produktionen i EU har stor betydelse för vår försörjningsförmåga. Regeringen vill särskilt framhålla vikten av en långsiktigt ökad hållbar produktion av livsmedel, bioenergi och fossilfria material från såväl jord- som skogsbruket.

Det är positivt att meddelandet belyser den strategiska frågan om hållbarhet, och den fortsatta omställningen mot hållbara livsmedelssystem som ett led mot ökad motståndskraft. Sverige efterfrågar samtidigt fortsatta analyser om påverkan på livsmedelsförsörjningen på kort och lång sikt av de insatser som anges i genomförandet av den gröna given.

Det är viktigt att väl avvägda åtgärder vidtas som är effektiva och ändamålsenliga och som kan stärka EU:s försörjningsförmåga och motståndskraften i livsmedelssystemen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.