Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Rekommendation att bemyndiga kommissionen att förhandla om en övergripande internationell konvention om motverkande av användningen av informations- och kommunikationsteknik för brottsliga ändamål 2021/22:FPM80

Publicerad

Faktapromemoria gällande rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att förhandla om en övergripande internationell konvention om motverkande av användningen av informations- och kommunikationsteknik för brottsliga ändamål .

Ladda ner:

Den 27 december 2019 antog FN:s generalförsamling resolution 74/247 om motverkande av användningen av informations- och kommunikationsteknik för brottsliga ändamål, där det beslutades att en öppen mellanstatlig ad hocexpertkommitté skulle inrättas för att utarbeta en övergripande internationell konvention om motverkande av användningen av informations- och kommunikationsteknik för brottsliga ändamål. Förhandlingarna om den internationella konventionen förväntas beröra gemensamma EU-regler för att bekämpa it-relaterad brottslighet, straffrättsliga förfaranden och samarbetsåtgärder, miniminormer för processuella rättigheter samt dataskydds- och integritetsgarantier. Kommissionen har därför lagt fram en rekommendation till beslut om att bemyndiga kommissionen att på unionens vägnar förhandla konventionen. Förhandlingsdirektiven har formulerats i annexet till rekommendationen.

Regeringen välkomnar i huvudsak kommissionens rekommendation då bemyndigandet kommer bereda väg för kommissionen att på unionens vägnar förhandla frågor som omfattas av EU:s exklusiva kompetens.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.