Meddelande om kommissionens textilstrategi 2021/22:FPM83

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier COM(2022) 141.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 30 mars 2022 en EU-strategi för hållbara och cirkulära textilier (kallad textilstrategin). Strategin presenterades samtidigt som ett av kommissionens lagpaket inom den europeiska gröna given. Lagpaketet syftar till att få hållbara produkter att bli norm, främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande i och med den gröna omställningen.

Textilstrategin presenterar flera åtgärderför den textila värdekedjan och dess negativa miljöpåverkan. Det konstateras att textil och modeindustrin är viktig för Europas ekonomi och att det finns en stor potential att ställa om till cirkulära och hållbara affärsmodeller. I strategin presenterar kommissionen en vision samt flera kommande och redan presenterade åtgärder inom olika politikområden. Till exempel avser kommissionen föreslå harmoniserade EU-regler för producentansvar för textil, åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster och i möjligaste mån byta ut och minimera skadliga ämnen i textilprodukter.

Ekodesignkrav för textilier ska tas fram inom ramen för den föreslagna förordningen om ekodesign för hållbara produkter (COM(2022) 142). En reglering av textilier inom ramen för förordningen om ekodesign för hållbara produkter skulle kunna innebära bindande ekodesignkrav för textilier, stopp för förstörelse av osålda eller återlämnade textilier samt ett digitalt produktpass för textilier baserat på obligatoriska informationskrav där information om miljömässiga hållbarhetsaspekter, farliga ämnen, reparerbarhet och fiberinnehåll kan kommuniceras mellan olika delar av värdekedjan däribland tillverkare och återvinningsföretag.

Regeringen välkomnar textilstrategin och delar kommissionens problembild. Regeringen ser positivt på att flera åtgärder planeras för att minska miljö- och klimatpåverkan från textilier. Regeringen anser att textilstrategin är en viktig del i genomförandet av den gröna given, och särskilt till omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi i EU och globalt. 

Regeringen välkomnar att textil kommer att prioriteras för reglering inom förordningen om ekodesign för hållbara produkter. Regeringen anser att en sådan reglering ska hantera alla relevanta ekodesignkrav och med hänsyn taget till miljöpåverkan under textilens hela livscykel. Ett produktpass för textilier kan bidra till ökad transparens i textilprodukternas livscykel och innehålla information om farliga kemikalier. Den textila värdekedjan och marknaden är global. Regeringen anser att det är viktigt att produktpassen får en utformning som stämmer överens med den fria rörligheten för varor och gemensamma principer för internationell handel. 

Regeringen välkomnar det aviserade producentansvaret för textilier. Regeringen anser att det är viktigt att ett sådant producentansvar bidrar till ökad miljönytta och värnar den verksamhet för återanvändning av textilier som secondhand-handeln står för i dag. Särskilt den som bedrivs av ideella organisationer. Regeringen anser att mål om förberedelse för återanvändning och återvinning av textilavfall bör utgå ifrån avfallshierarkin, där en förlängd livslängd av textilier främst ska värnas. Regeringen anser att det är viktigt att producentansvaret och målen inte utgör ett hinder för en förlängd livslängd av textilier och återanvändning av textilier.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.