Förslag till översyn av regelverket för geografiska ursprungsbeteckningar på vin, alkoholhaltiga drycker och jordbruksprodukter samt skyddade beteckningar för jordbruksprodukter 2021/22:FPM85

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/787 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012, COM(2022) 134.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 31 mars 2022 ett förslag till en översyn av unionens system för skyddade beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter.

Syftet med förslaget är att förbättra de befintliga bestämmelserna, att tillhandahålla en förenklad och rationaliserad uppsättning regler samt att stärka vissa delar av skyddet för geografiska beteckningar, särskilt vad gäller producentgruppers inflytande och skyddsnivån på internet. Vidare syftar förslaget till att ge producentgrupper för geografiska beteckningar möjlighet att på frivillig basis låta produktspecifikationen omfatta krav på högre ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsresultat.

Inga ändringar föreslås av den grundläggande strukturen i systemen för geografiska beteckningar. Därmed bibehålls medlemsmsstaternas roll i förfarandet för ansökningar som avser geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter, de särskilda kraven för geografiska beteckningar inom sektorerna för vin och spritdrycker samt nationell tillsyn inom ramen för både förordningen om offentlig kontroll och immaterialrättsverktygen. 

 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.