Ett reviderat industriutsläppsdirektiv 2021/22:FPM88

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), IED, och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, COM(2022) 156.

Ladda ner:

Den 5 april 2022 presenterade kommissionen förslag på revidering av industriutsläppsdirektivet (IED) som ett led i att genomföra EU:s gröna giv och flera tillhörande strategier. Förslaget har lagts fram som paket tillsammans med den nya industriutsläppsportalsförordningen (COM(2022) 157 final).

Förslaget innehåller åtgärder som syftar till att effektivisera IED i att begränsa utsläpp av föroreningar, att säkerställa allmänhetens tillgång till information och deltagande i beslutsprocesser, att förenkla regelverket, att främja upptaget av innovationer och ny teknik, att stödja omställningen till en giftfri och cirkulär ekonomi, att stödja utfasningen av fossilt och minska utsläpp av växthusgaser. Förslaget innebär också att ytterligare verksamheter kommer att inkluderas och att tröskelvärdena för vissa verksamheter justeras. Vidare görs en ändring i deponidirektivet så att BAT-slutsatser för deponier kan föreskrivas.

Regeringen är generellt positiv till ambitionen att förbättra direktivets effektivitet och de åtgärder som ska minska utsläppen av föroreningar. Regeringen ser att det kan finnas fördelar med att direktivets tillämpningsområde utökas till att omfatta fler branscher och att fler verksamheter regleras. Regeringen ser även fördelar med att direktivet får ett ökat fokus på resurshushållning, men anser att vid fastställandet av krav på resurshushållning bör hänsyn till olika miljöaspekter kunna tas med en viss flexibilitet utifrån syftet att minska den totala miljöpåverkan och för att främja teknik som även minskar utsläppen av växthusgaser.

Det är viktigt att kraven även fortsatt ger företagen goda möjligheter att ställa om till mer hållbar produktion. Gemensamma krav inom EU kan innebära att de krav som ställs på industriverksamheter blir mer förutsebara, vilket kan förenkla miljöprövningen och förbättra konkurrensvillkoren. Regeringen ser särskilt positivt på de åtgärder som syftar till att främja innovationer eftersom ny teknik är en förutsättning för den gröna omställningen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.