Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Ett strategiskt partnerskap med Gulfen 2021/22:FPM106

Publicerad

Faktapromemoria gällande JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A strategic partnership with the gulf.

Ladda ner:

I det gemensamma meddelandet ”Ett strategiskt partnerskap med Gulfen” redogör kommissionen och EU:s utrikestjänst (EEAS) för hur EU:s partnerskap med Gulfen bör stärkas och bli mer strategiskt.

Möjligheter till fördjupat samarbete beskrivs inom en rad centrala områden; i) handel och ekonomi ii) grön omställning och hållbar energisäkerhet iii) regional stabilitet och global säkerhet iv) humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete v) folkligt utbyte och värderingsfrågor, samt vi) partnerskap genom ökad samverkan mellan EU:s och Gulfens institutioner.

Regeringen välkomnar meddelandet. Sverige har länge drivit behovet av en mer långsiktig och strategisk EU-ansats i Gulfen, inte minst ett ökat fokus på regional dialog för att främja fred och säkerhet i regionen.

Meddelandet innehåller en rad åtgärdsförslag och inom en mängd sakområden som berör flera delar av Regeringskansliet. Det svenska roterande EU-ordförandeskapet 2023 kan komma att involveras i genomförande och uppföljningsarbete.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.