Kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel 2021/22:FPM112

Publicerad

EU-kommissionen presenterade den 22 juni sitt förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel, och ändring av förordning (EU) 2021/2115. Förslaget bygger på nuvarande bestämmelser i direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG), på den europeiska gröna given och kommissionens strategi Från jord till bord.

Ladda ner:

Syftet med förslaget är att minska riskerna med, och konsekvenserna av, användning av växtskyddsmedel för människors hälsa och miljön genom att uppnå målen för minskad användning av bekämpningsmedel i strategin Från jord till bord, och främja användning av integrerat växtskydd och alternativ till kemiska bekämpningsmedel.

Förslaget till förordning är mer detaljerat än det nu befintliga direktivet och introducerar en del nya eller mer långtgående krav. Bland annat innehåller förslaget bindande kvantitativa mål om att minska användningen av växtskyddsmedel med 50 procent och minska riskerna med växtskyddsmedel med 50 procent fram till 2030 i relation till användning och risk 2015–17. Det är i linje med målsättningen strategin Från jord till bord. Enligt förslaget måste medlemsstaterna anta bindande nationella mål för att uppnå de övergripande EU-målen.

Förslaget till ny förordning innehåller också krav vid användning, lagring, försäljning och avfallshantering av växtskyddsmedel samt på register, utbildning, certifiering, inspektion och information. Nytt är också krav på certifikat och utbildning för återförsäljare av växtskyddsmedel. Ytterligare ett nytt förslag är det om förbud mot användning av kemiska växtskyddsmedel i känsliga områden.

I denna faktapromemoria ger regeringen sin syn på förslagen. Regeringen välkomnar kommissionens övergripande ambition att säkerställa en hållbar användning av växtskyddsmedel. Regeringen anser att det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och realistiska och att de möjliggör ett fortsatt kostnadseffektivt växtskydd som beaktar vikten av en god livsmedelsförsörjning, och säkerställer jordbrukets konkurrenskraft.

Regeringen avser att utifrån svenska förutsättningar noggrant analysera föreslagna ambitionsnivåer, genomförandetider och beräkningsmetoder samt i vilken utsträckning dessa bör vara bindande för medlemsstaterna. Först därefter kan ett ställningstagande göras gällande ambitionsnivån för svensk del.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.