Förordning om avgasutsläpp för vägfordon, utsläpp från slitage och batteriers hållbarhet (Euro 7) 2022/23:FPM31

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna 715/2007 för lätta fordon och 595/2009 för tunga fordon.

Ladda ner:

Kommissionens förslag till förordning om avgasutsläpp från vägfordon, utsläpp från slitage och batteriers hållbarhet, Euro 7, ersätter separata rättsakter med en enda rättsakt för samtliga vägfordon, det vill säga personbilar, skåpbilar, lastbilar och bussar. Europeiska kommissionen lämnade sitt förslag den 10 november 2022.

 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.