EU-förordning om förpackningar och förpackningsavfall 2022/23:FPM43

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-förordning om förpackningar och förpackningsavfall.

Ladda ner:

Kommissionen har föreslagit en förordning om förpackningar och
förpackningsavfall. Förslaget syftar till att förebygga och minska
förpackningsavfall, öka återanvändning och högkvalitativ
materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material. Detta ska styra förpackningssektorn mot klimatneutralitet till 2050, underlätta för konsumenter, skapa nya affärsmöjligheter och öka Europas självförsörjningsgrad. Förslaget är en del av genomförandet av kommissionens gröna giv och bygger på kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

Förpackningssektorn är den sektor som använder mest plast i EU, följt av byggsektorn och fordonssektorn. Det mesta av plastförpackningsavfallet i EU förbränns vilket orsakar betydande växthusgasutsläpp. Förpackningar orsakar mer än hälften av den marina nedskräpningen.

En grön omställning inom förpackningar skulle minska negativa effekter på miljön och människors hälsa, minska EU:s importberoende av råvaror och fossilråvara, stimulera innovation och ökad ekonomisk tillväxt, och minska onödiga hushållsutgifter. Minskningen i utsläpp av växthusgaser från förpackningar år 2030 kommer med förslaget att minska till 43 miljoner ton, jämfört med 66 miljoner ton om inga åtgärder vidtas. Åtgärderna som gäller återvunnet innehåll skulle i sig kunna minska EU:s behov av fossila bränslen med 3,1 miljoner ton per år. Vattenanvändningen beräknas kunna minska med 1,1 miljoner kubikmeter. Kostnaderna beräknas minska med 6,4 miljarder euro till 2030 jämfört med referensscenariot. Ökad återanvändning förväntas leda till mer än 600 000 jobb inom återanvändningssektorn till 2030, många av dem på lokala, små och medelstora företag.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag och ser det som en viktig del för att nå ett mer resurseffektivt, fossilfritt och självförsörjande samhälle i EU och Sverige där förpackningar och förpackningsmaterial ingår i giftfria, högkvalitativa kretslopp och där förpackningsavfallet minimeras. Detta är en förutsättning för att nå de nationella och internationella miljö- och klimatmålen samt de globala målen i Agenda 2030. Regeringens ambition är en lagstiftning som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till en grön omställning och till att uppnå klimat- och miljömålen. En utveckling till en hållbar, kretslopps- och biobaserad ekonomi med ny teknik och nya lösningar främjar även företagens konkurrenskraft och exportmöjligheter.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.