Revidering av förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar 2022/23:FPM55

Publicerad

Revideringen av förordningen för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar är en del av genomförandet av EU:s gröna giv och EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet.

Ladda ner:

Ändringarna syftar till att bättre skydda människors hälsa och miljön från faror med kemikalier samt stärka den inre marknaden. Några av de större
förändringarna är regler för e-handel, regler för försäljning av kemikalier vid
påfyllnadsstationer, digital märkning och att kommissionen får mandat att
initiera förslag till harmoniserad klassificering av ämnen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.