Förordning om godkännande och marknadskontroll av vissa mobila maskiner 2022/23:FPM81

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om godkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring av förordning (EU) 2019/1020.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 30 mars 2023 förslag till förordning som syftar till att etablera ett harmoniserat förfarande inom EU för typgodkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som ska sättas på marknaden för att kunna framföras på allmän väg. Maskinerna som sådana är inte avsedda att primärt användas för transporter på väg.

Regeringen välkomnar förslaget och anser att det bör införas ett harmoniserat förfarande inom EU för dessa mobila maskiner för deras framförande på allmän väg. Det är en naturlig följd av att EU är en gemensam marknad och förslagen bedöms generera betydande besparingar för tillverkarna i och förlängningen påverka hela marknaden på ett positivt sätt.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.