EU-förordning om produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial 2022/23:FPM123

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-förordning om produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial, COM(2023) 415.

Ladda ner:

Den 5 juli 2023 presenterade kommissionen sitt förslag till ny lagstiftning för
produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial. Förslaget bygger på det
nuvarande direktivet men innebär vissa förändringar och ökade krav vad
gäller registrering och kontroll av skogsodlingsmaterial. Ett nytt krav i
förordningen är att medlemsländerna ska utarbeta nationella
beredskapsplaner för att säkerställa ett tillräckligt utbud av skogsodlingsmaterial till återbeskogning av områden som påverkats av
extrema väderhändelser, skogsbränder, sjukdomar och skadedjursutbrott eller andra katastrofer.

Den föreslagna förordningen kommer att tillämpas tre år efter det att den har trätt i kraft. Författningen kommer att kompletteras med delegerade akter och genomförandeakter.

Regeringen välkomnar att kommissionen har presenterat sitt förslag till ny uppdaterad lagstiftning och ställer sig bakom de övergripande målen med lagstiftningen. Regeringen anser att det är viktigt med en ändamålsenlig lagstiftning som främjar handel genom tydlig märkning och registrering. Regeringen ställer sig preliminärt negativ till krav på nationella beredskapsplaner för skogsodlingsmaterial.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.