Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Rådsbeslut om ramavtal och interimsavtal om handel med Chile 2022/23:FPM127

Publicerad

Faktapromemoria gällande Rådsbeslut om ramavtal och interimsavtal om handel med Chile.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår en modernisering av nuvarande associeringsavtal
mellan Europeiska unionen (EU) och Chile, efter att förhandlingar avslutades
den 9 december 2022.

Det nya så kallade avancerade ramverksavtalet (AFA) består av två parallella rättsliga instrument; ett ramavtal som inkluderar handel, investeringar, politik och samarbete, samt ett interimsavtal om handel (iTA) bestående endast av delarna som omfattas av EU-kompetens. Interimsavtalet väntas kunna träda i kraft tidigare då det inte kräver ratificering i medlemsländernas respektive parlament. Interimsavtalet kommer att upphöra att gälla när ramavtalet träder i kraft.

Regeringen välkomnar och stödjer det moderniserade associeringsavtalet och att EU gemensamt bedriver en effektiv handelspolitik som skapar möjligheter för företag att verka på en icke-diskriminerande, regelstyrd och transparent världsmarknad. Utöver avtalets geopolitiska betydelse kommer de förstärkta handelsförbindelserna att gynna båda sidors ekonomiska utveckling, tillväxt och sysselsättning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.