Hoppa till huvudinnehåll
Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria 2019–2023

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria för perioden 2019–2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap i- och partnerskap med Globala fonden.

Ladda ner:

Strategin ska utgå ifrån de globala målen i Agenda 2030 och inom ramen för verksamheten bidra till att uppnå dessa. Strategin vägleds av Sveriges politik för global utveckling (PGU) med dess övergripande mål om att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling och tar sin utgångspunkt i Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (Skr. 2016/17:60 (nedan kallat policyramverket). Sveriges strategi för multilateral utvecklingspolitik är ett övergripande styrdokument för Sveriges samarbete med multilaterala organisationer och anger ramarna för metodiken i denna strategi.

Strategin relaterar till Globala fondens mandat, strategi och strategiska ramverk. En organisationsbedömning av Globala fonden genomfördes hösten 2018 inom Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). I genomförandet av strategin ska löpande information beaktas om samarbetet med Globala fonden som svenska utlandsmyndigheter och myndigheter i Sverige bidrar med. Strategin omfattar medel i enlighet med riksdagens bemyndigande och regeringens regleringsbrev till Sida.

Strategin har utarbetats i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UD2017/21053/IU).

Laddar...