Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s flyktingorgan (UNHCR) under perioden 2020–2023 Diarienummer: UD2020/03703/KH

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s högkommissarie för flyktingar (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) för perioden 2020–2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap och partnerskap med UNHCR.

Ladda ner:

Strategin vägleds av Sveriges politik för global utveckling (PGU) med dess övergripande mål om att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2019–2023.

Strategin tar också sin utgångspunkt i Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och Strategi för multilateral utvecklingspolitik. Strategin är också i samstämmighet med regeringens prioriteringar på det humanitära området i enlighet med Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2017–2020.