Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CRPD-kommitténs granskning (2014-10-02) av ärendet Jungelin mot Sverige

Publicerad

FN:s CRDP-kommitté har prövat ett enskilt klagomål mot Sverige , enligt vilket Sverige inte har efterlevt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). På denna sida publicerar regeringen kommitténs yttrande för nedladdning samt svensk sammanfattning av ärendet och av Sveriges svar.

Svensk sammanfattning av yttrandet

 FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning offentliggjorde den 27 oktober 2014 sin granskning av rubricerat ärende. Sverige ansågs inte ha brutit mot aktuella artiklar i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sex av de 16 ledamöterna i kommittén var skiljaktiga.

Bakgrunden till ärendet var i korthet följande. Klaganden, en kvinna med en funktionsnedsättning, nekades anställning hos Försäkringskassan eftersom det av ekonomiska skäl inte ansågs rimligt att vidta nödvändiga åtgärder för stöd och anpassning för att klaganden skulle kunna utföra aktuella arbetsuppgifter. Frågan var om de anpassningsåtgärder som skulle krävas för att hon skulle komma i en jämförbar situation med personer utan en sådan funktionsnedsättning var skäliga. Diskrimineringsombudsmannen väckte talan om skadestånd på grund av diskriminering mot Försäkringskassan i Arbetsdomstolen men käromålet ogillades. Klaganden vände sig härefter till kommittén och gjorde gällande att Arbetsdomstolens dom stred mot hennes rättigheter enligt artikel 5 (om jämlikhet och icke-diskriminering) och artikel 27 (om arbete och sysselsättning) konventionen.

Kommitténs bedömning

Kommittén konstaterar i allmänhet att konventionsstater har en bedömningsmarginal när det gäller att avgöra om stöd- och anpassningsåtgärder varit skäliga och proportionerliga. Det ankommer vidare på nationella domstolar att värdera fakta och bevisning i ett visst mål såvida det inte kan anses visat att värderingen är klart godtycklig eller innebar en rättsförlust.

Vad gäller det aktuella målet konstaterar kommittén att Arbetsdomstolen gjort en noggrann och objektiv prövning av de omständigheter som klaganden och

Försäkringskassan fört fram i processen. Enligt kommittén hade klaganden inte presenterat några omständigheter som gjorde det möjligt att dra slutsatsen att bedömningen var klart godtycklig eller innebar en rättsförlust. I det läget ansåg sig kommittén förhindrad att konkludera att avgörandet inte varit baserat på objektiva och rimliga överväganden. Därmed kommer kommittén fram till att fakta i ärendet inte visar att det förekommit en kränkning av artikel 5 eller 27 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator