Information om Regeringskansliets personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Publicerad

Denna information gäller kamerabevakning som sker vid Regeringskansliets byggnader. Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakning får användas i Sverige.

Vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen och vilka personuppgifter behandlar Regeringskansliet?

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda eventuella brott för att kunna öka tryggheten vid Regeringskansliet för besökare och personer som är verksamma vid myndighetens lokaler samt att skydda Regeringskansliets egendom. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla detta syfte. Kamerabevakningen innefattar inspelning av bildupptagning. Om en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om personen ifråga.

På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar Regeringskansliet om kamerabevakningen genom skyltning.

Vad är den rättsliga grunden för Regeringskansliets behandling?

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott. Intresset av att behandla personuppgifter för detta syfte överväger det integritetsintrång som behandlingen medför.

Vem har tillgång till de personuppgifter som Regeringskansliet behandlar?

Endast ett fåtal personer i Regeringskansliet har åtkomst till de personuppgifter som behandlas med anledning av kamerabevakningen. Regeringskansliet har vidtagit såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter myndigheten behandlar. Regeringskansliet kan komma att lämna ut personuppgifter till annan myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter?

Grundregeln är att materialet sparas i 30 dagar. Materialet kan sparas längre om det behövs för att kunna uppnå syftet med inspelningen, till exempel för att materialet behövs för att utreda ett brott. Därefter ska materialet omedelbart raderas.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av Regeringskansliet?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Regeringskansliet behandlar om dig. En registrerad person har också rätt att begära att Regeringskansliet raderar dessa personuppgifter.

Regeringskansliet, org. nr. 202100-3831, med postadress 103 33 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att Regeringskansliet ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid frågor om hur Regeringskansliet behandlar personuppgifter eller begäran om att få personuppgifter raderade, kontakta Regeringskansliets dataskyddsombud (se kontaktuppgifter under Kontakt).

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Har du synpunkter på hur Regeringskansliet behandlar personuppgifter kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Kontakt

Regeringskansliets dataskyddsombud
Postadress Regeringskansliet, 103 33 Stockholm
e-post till Regeringskansliets dataskyddsombud