Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har på övergripande plan i uppgift att:

  • samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet),
  • ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen (bland annat e-legitimationer och underskrifter, säkra digitala försändelser, e-fakturering, gemensamma standarder och format inom sitt ansvarsområde),
  • bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och följa och analysera utvecklingen av densamma.

Därutöver ska myndigheten bland annat främja öppen och datadriven innovation samt att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares behov. Samverkan med den offentliga förvaltningen och andra berörda parter samt inte minst samverkan inom den offentliga förvaltningen är en viktig uppgift för Digg.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats: www.digg.se