Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse angående ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2017-2019

Publicerad

Den nya överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kvinnors hälsa och förlossningsvården 2017-2019, innehåller nu också krav på att insatser som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor ska prioriteras. Särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Jämlikt stöd för både män och kvinnor i föräldraskapet lyfts också fram.

Ladda ner:

Det finns tydliga utvecklingsområden inom såväl förlossningsvården som annan hälso- och sjukvård som har betydelse för kvinnors hälsa. För att åstadkomma en förbättring av förlossningsvården och kvinnors hälsa krävs insatser och samverkan mellan flera olika aktörer och på olika nivåer. Det är ett stort och komplext område med varierande behov av åtgärder som rör exempelvis bemanning, ökade kunskaper om sjukdomar som kvinnor drabbas av, vården av kvinnor efter förlossning, patientbemötande samt metoder för att nå patientgrupper som inte är så benägna att söka vård, med mera.

Målet med överenskommelsen är att främja sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att förbättra förlossningsvården, stärka insatserna för kvinnors hälsa och stärka primärvårdens insatser som rör kvinnors hälsa. Prioriterade frågor inom ramen för överenskommelsen är även att identifiera kunskapsbrister samt att utveckla och förbättra nuvarande kunskapsstöd.

Överenskommelsen löper 2017-2019 för att skapa förbättrade planeringsmöjligheter för landstingen och en ökad långsiktighet i arbetet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.