Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet och jämIikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2020 – 2022

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra­hälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

Ladda ner:

Efter överläggningar har företrädare för Socialdepartementet och SKR tagit fram en överenskommelse mellan staten och SKR. Överenskommelsen omfattar en satsning på att stärka mödrahälso- och förlossningsvården samt främja insatser för en bättre hälsa hos kvinnor.

Avsatta pengar för överenskommelsen för 2020 uppgår till sammanlagt 970 000 000 kronor.

Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2021 och 2022 kommer att beslutas i särskilda regeringsbeslut under förutsättning att riksdagen beviljar medel.