Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny rapport om den offentliga sektorns betydelse för ekonomisk utveckling

Publicerad

Långtidsutredningen presenterar i dag en ny underlagsrapport, The Welfare State and Economic Performance, skriven av professor Torben M. Andersen vid Aarhus universitet.

En återkommande fråga i den politiska debatten är om en stor offentlig sektor hämmar eller främjar den ekonomiska utvecklingen. Risken finns att höga skatter och transfereringar kan påverka incitamenten och leda till lägre ekonomisk effektivitet. Samtidigt finns det länder som har lyckats kombinera god ekonomisk utveckling med stor offentlig sektor, hög skattekvot och relativt jämlika inkomster. I rapporten diskuteras dessa samband. Bland annat konstateras att:

  • Det inte finns något klart samband mellan den offentliga sektorns storlek och ekonomisk tillväxt.
  • Hur de offentliga utgifterna används är av central betydelse. Produktiva utgifter har en positiv inverkan på det ekonomiska resultatet om de finansieras med de minst snedvridande skatterna.
  • Välfärdsutgifter som till exempel leder till en bättre utbildad befolkning kan vara gynnsamma för ekonomin och bidra till ökad jämlikhet.
  • De nordiska ländernas offentliga utgifter har en relativt stark inriktning mot produktiva utgifter.
  • Den nordiska modellens framtida utmaningar ligger bland annat i att hantera en åldrande befolkning och andra utvecklingsmönster som kan förväntas öka de mindre produktiva offentliga utgifterna.

För frågor om rapporten, kontakta Torben M. Andersen,
tel. +45 89 42 16 09.

För ytterligare information om Långtidsutredningens arbete, kontakta departementsråd Peter Frykblom, tel. 08-405 24 29, eller besök utredningens sida på regeringen.se.

Mer information om Långtidsutredningen 2015