Pressmeddelande från Finansdepartementet

Långtidsutredningens bilaga: Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser

Publicerad

I dag överlämnar forskarna Lennart Flood och Joakim Ruist underlagsrapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser till Långtidsutredningen 2015.

En åldrande befolkning är en utmaning för finansieringen av framtidens offentliga sektor. Samtidigt föryngrar invandring Sveriges befolkning. I den nya underlagsrapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser analyserar Lennart Flood och Joakim Ruist den långsiktiga betydelsen av framtida invandring i relation till den demografiska utmaningen.

Med hjälp av en dynamisk mikrosimuleringsmodell, en rad antaganden och befintliga prognoser analyseras hur migration påverkar de offentliga finanserna fram till 2060 i olika scenarier. Bland annat studeras betydelsen av effekterna av höjd pensionsålder och ökad sysselsättning.

Författarna finner till exempel att:

  • de offentliga finanserna uppvisar underskott mellan 2020 och 2040 med de antaganden som görs om en oförändrad ambitionsnivå i den offentliga sektorn och nuvarande nivåer på sysselsättning m.m.
  • de offentliga finanserna uppvisar ett stabilt överskott under en stor del av 2030-talet om hela befolkningen arbetar längre och om sysselsättningen ökar bland de utrikes födda med lägst sysselsättningsgrad
  • migrationens betydelse för de offentliga finanserna är som mest positiv när effekten av den åldrande befolkningen är som störst.

Om Långtidsutredningen 2015

Arbetet med Långtidsutredningen 2015 inleddes under hösten 2013. Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt och föreslå åtgärder för ökad produktivitet och högre tillväxt.

En central del i arbetet med långtidsutredningarna är att ta fram fördjupade studier inom relevanta områden. Dessa publiceras som fristående bilagor. Resultaten som framkommer i bilagorna behandlas i utredningens huvudbetänkande.

Utredningen skrivs företrädesvis av externa forskare men även av tjänstemän vid Regeringskansliet och andra statliga myndigheter. Långtidsutredningen sammanställs vid Finansdepartementets strukturenhet på budgetavdelningen utan politisk styrning. Till skillnad från andra offentliga utredningar har den inte några fastställda direktiv.

Kontakt

Om rapporten:
Lennart Flood
Professor i nationalekonomi
Göterborgs universitet
tel. 070-676 43 09

Joakim Ruist
Doktor i nationalekonomi
Göteborgs universitet
tel. 070-396 77 31

Allmänt om LU15:
Peter Frykblom
Departmentsråd
Finansdepartementet
tel. 08-405 24 29