Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Hans Blix tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tilldela Blix medaljen för sin gärning för fred, som företrädare för Sverige och FN.

Det regeringsbeslut som i dag fattats har följande lydelse:

"Regeringen tilldelar Hans Blix medaljen i guld av artonde storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hans mångåriga, oförtröttliga och världen över uppmärksammade gärning för fred, nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen, både som företrädare för Sverige och för Förenta nationerna och dess institutioner. Medaljen bärs runt halsen i en kedja av guld."

Hans Blix är jurist och diplomat och var 1978–1979 Sveriges utrikesminister. Han kom att under 16 år (från 1981 till 1997) leda FN:s atomenergiorgan IAEA, som är världens främsta forum för tekniskt-vetenskapligt samarbete i fråga om den fredliga användningen av kärnenergi, och även avgörande i det globala arbetet för icke-spridning av kärnvapen.

Mellan 2000 och 2003 var Hans Blix ordförande för FN:s inspektionskommission (UNMOVIC) med uppgift att göra efterforskningar om Iraks uppgivna massförstörelsevapen. Den uppgiften satte honom i ett globalt sökarljus som krävde en osviklig integritet och oväld.

På initiativ av Anna Lindh bildades 2003 den så kallade Blixkommissionen (Weapons of Mass Destruction Commission, WMDC). Kommissionens rapport, som överlämnades till FN:s generalsekreterare den 1 juni 2006, innehåller bl. a. sextio rekommendationer för att revitalisera det globala samarbetet för nedrustning och icke-spridning. Rapporten fick stor uppmärksamhet när den presenterades och utgör än idag en viktig inspirationskälla för en aktiv nedrustningspolitik.

Hans Blix har även därefter fortsatt sitt arbete för nedrustning och icke-spridning genom sitt personliga engagemang i ett flertal andra kommittéer och kommissioner, inkl. den Group of Eminent Persons (GEM) som bildats inom ramen för organisationen för provstoppsavtalet (CTBTO).

Medaljen Illis quorum meruere labores

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt åtta personer per år.