Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Regeringen

Uppdrag till Försvarsmakten om att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2021

Publicerad

Försvarsmakten ska senast den 24 juli 2020 inkomma med ett kompletterande budgetunderlag för 2021 och justera sitt budgetunderlag enligt inriktning som anges i uppdraget.

I uppdraget ingår att Försvarsmakten ska justera sitt budgetunderlag med bland annat:

 • Förmågan till indirekt eld ska förstärkas genom etablering av en divisionsartilleribataljon med eldrörsartilleri. Artilleriutbildningen förläggs till Kristinehamn/Villingsberg. Etableringen påbörjas i perioden 2021–2025 och når full kapacitet innan 2030.
 • Med militärstrategiska motiv som grund ska ett nytt regemente etableras i Östersund under perioden 2026–2030. Regementet ska ansvara för utbildning av en till två lokalförsvarsskyttebataljoner.
 • 12 nya eldrörsartilleripjäser ska anskaffas för divisionsartilleribataljonen under perioden 2026–2030.
 • Tung kustrobotförmåga ska vidmakthållas under perioden 2021–2025 och till dess att beslutat ersättningssystem har förbandssatts i perioden 2026–2030.
 • Förberedande arbete avseende den framtida stridsflygförmågan och nästa generations stridsflyg ska påbörjas under försvarsbeslutsperioden 2021–2025. Förberedelserna kan bl.a. omfatta studier, teknologiutveckling samt demonstratorverksamhet i samarbete med en eller fler internationella partner.
 • Det utökade personalbehovet kräver en stegvis utökning av grundutbildningsvolymerna. I likhet med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2021 ska 8 000 totalförsvarspliktiga grundutbildas årligen senast 2025.
 • Reduceringar ska inte genomföras vad gäller följande områden:
  • renovering och modifiering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90
  • taktisk obemannad flygande farkost (TUAV).
  • markledningsförmåga.
  • omsättning av personligt utrustningssystem.
   nya ytstridsfartyg 1 och 2.
  • livstidsförlängning av minröjningsfartyget Koster.
  • halvtidsmodifiering av röjdykarfartygen Spårö/Sturkö.
  • helikopter 14.