Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen öppnar för att förtydliga rätten till färdtjänst

Publicerad

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att analysera och bedöma om det finns behov av att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst. Bakgrunden är de uppmärksammade fall där personer med synnedsättning nekats rätt till färdtjänst.

Färdtjänsten är ett ansvar för kommuner och regioner. Genom uppdraget till Trafikanalys vill regeringen trots detta se över om det kan finnas ett behov av en lagändring för att säkerställa att alla som är i behov av färdtjänst kan få denna rättighet tillgodosedd.  

Uppdraget genomförs i två steg där det första steget är att Trafikanalys ska analysera och bedöma omfattningen av problemet kring tillståndsgivningen och analysera hur lagens ursprungliga syfte följs idag. Om analysen visar att det behövs ändringar i färdtjänstlagen kan Trafikanalys föreslå sådana.

Avsikten med uppdraget är att lagen återigen ska tillämpas på den nivå som beskrivs i förarbetena till nuvarande färdtjänstlag.

Enligt lagen ska de som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel få tillstånd till färdtjänst

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2023.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström