Förbättrad övervakning av antibiotikabehandling av djur

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition om djurläkemedel, där det föreslås att veterinärer ska lämna uppgifter till Statens jordbruksverk om användning av antimikrobiella läkemedel, bland annat antibiotika, för att behandla djur. Informationen från veterinärerna behövs för att Jordbruksverket ska kunna rapportera till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

I de nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel finns nu ett krav på medlemsstaterna att från och med 2023 samla in och rapportera uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

– Sverige har länge arbetat för ansvarsfull användning av antibiotika i djurhållningen och varit ett föregångsland inom EU. De skärpta kraven för antibiotikaanvändning i EU:s lagstiftning var därför efterlängtade. För svensk del ger den här lagändringen ökade möjligheter att följa och analysera användningen av antimikrobiella läkemedel till djur. Det är ett viktigt bidrag i arbetet mot antibiotikaresistens, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

I propositionen föreslås också vissa andra bestämmelser som ska komplettera de nya EU-förordningarna, bland annat ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson