Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Fokus på Ukraina i Sidas regleringsbrev

Publicerad

Regeringen har beslutat om Sidas regleringsbrev för 2023. Myndigheten ska bland annat arbeta för ett reform- och återuppbyggnadsstöd till Ukraina, en stärkt roll för näringslivet i utvecklingssamarbetet, en utveckling av arbetet med migration och ett ökat klimatbistånd.

 – Detta regleringsbrev är startskottet för en historisk omläggning av svensk biståndspolitik. I det finns uppdrag om reform- och återuppbyggnadsstöd till Ukraina, samverkan mellan bistånd och handel samt tydliga prioriteringar för en så effektiv användning av svenska biståndspengar som möjligt. Nu påbörjas reformagendan för det svenska biståndet, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Regeringen ger Sida i uppdrag att inkomma med en analys av förutsättningar för Sveriges bidrag till återuppbyggnaden av Ukraina. Den ska ligga till grund för en möjlig ny strategi för Sveriges reform- och återuppbyggnadsstöd till Ukraina.

Därtill ska Sida  redovisa hur utvecklingssamarbetet kan verka för att generera finansiering från aktörer inom den privata sektorn. Myndigheten ska redovisa formerna för hur näringslivets roll i utvecklingssamarbetet kan stärkas ytterligare.

Sida ska även stärka och utveckla arbetet med migration. Detta i syfte att bidra till regeringens mål att fokusera biståndspolitiken för att minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning, öka återvändandet samt bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring.

Sida ska också utöka och effektivisera klimatbiståndet, både vad gäller minskade klimatutsläpp och ökade klimatanpassningsåtgärder. Myndigheten ges därtill i uppdrag att ta fram ett underlag till en möjlig global strategi om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Samtliga uppdrag ska redovisas till regeringen vid olika tidpunkter första halvan av 2023.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Fakta

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sidas huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).