Möjlighet till tillfälliga undantag på livsmedelsområdet

Publicerad

Regeringen föreslår att Livsmedelsverket ska få meddela föreskrifter om tillfälliga undantag från EU:s gemensamt fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel. Skälet är bland annat att vid allvarliga störningar i försörjningskedjorna kan det finnas behov av ersättningsimport från länder som tillämpar en annan jordbrukspraxis än EU.

– Om det inte går att försörja Sverige vid en allvarlig händelse eller kris kan det finnas behov av att importera från länder som har andra regler för bekämpningsmedel än vad vi har. Därför får Livsmedelsverket befogenhet att snabbt kunna meddela föreskrifter som innebär att det tillfälligt och under särskilda omständigheter går att importera livsmedel med högre halter av bekämpningsmedelsrester än de gränsvärden som EU har fastställt. Förutsatt att de inte innebär en oacceptabel risk, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Livsmedelsverket har i en hemställan till regeringen begärt att få meddela föreskrifter i enlighet med artikel 18.4 i EU-förordning 396/2005 som reglerar unionsgemensamma gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.

Enligt artikeln får en medlemsstat under särskilda omständigheter tillfälligt godkänna att behandlade livsmedel som inte uppfyller förordningens krav får säljas på marknaden. Tillfälliga gränsvärden får inte innebära oacceptabla konsumentrisker och det finns ett krav på att informera bland annat EU-kommissionen och de andra medlemsstaterna när sådana beslut fattas.

Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat frågan om tillfälliga nationella godkännanden och för vissa länder har det funnits ett behov av ersättningsimport av livsmedel från tredje länder som tillämpar annan jordbrukspraxis för bekämpningsmedelsanvändning, vilket resulterar i andra resthalter i livsmedlen.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson