Hoppa till huvudinnehåll

Nya resurser för arbete med förorenade sediment

Publicerad

Regeringen avsätter drygt 10 miljoner kronor i regleringsbrev för 2023 för berörda myndigheters fortsatta arbete med förorenade sediment i hav och vatten.

– Välmående hav och sjöar är en förutsättning för att klara flera samhällsutmaningar. Jag är mycket bekymrad över alla föroreningar och skräp i våra hav och vatten. Vi satsar nu ytterligare resurser, för att på ett effektivt sätt kunna åtgärda de förorenade sediment som utgör störst risk för människors hälsa och för miljön, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen möjliggör genom den här satsningen på förorenade områden i budgetpropositionen för 2023 under åren 2023–2025 fortsatt arbete och bidrag för att inventera, undersöka och åtgärda fler förorenade sediment i hav och vatten runt om i Sverige.

Flera myndigheter har slutredovisat ett uppdrag om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment i sjöar, vattendrag och kustvatten. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna under perioden 2019–2022.

Uppdraget har bland annat resulterat i nya vägledningar, genomförda undersökningar av föroreningssituationen i sediment vid ett 70-tal områden i kustvatten, sjöar och vattendrag över hela Sverige samt fyra pilotprojekt för att få fram nya effektiva åtgärdsmetoder. Det har förbättrat förutsättningarna för det fortsatta arbetet med förorenade sediment samt för arbetet med att minska miljögifterna i hav och vatten.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Fakta

Praktiskt taget alla delar av världen är påverkade av föroreningar, och i alla hav finns förorenade sediment. Många industrier i Sverige har haft eller har utsläpp av föroreningar till vatten som kan ansamlas i sediment, vilket gör att det på ett stort antal platser finns sediment med förhöjda halter av miljögifter. Sediment är en viktig del i det akvatiska ekosystemet, eftersom de utgör habitat för bottenlevande växter och djur. Föroreningar i sedimenten är därför ett hot mot vattenmiljön och de organismer som lever där. Miljögifter i sedimenten kan spridas till omgivande vattenmiljö och även vidare upp i näringskedjan, vilket utgör ett hot mot både människors hälsa och mot miljön. Flera miljökvalitetsmål och samhällsutmaningar är beroende av tillräckligt rena bottnar och sediment i sjöar och hav.

Genvägar

Många myndigheter och aktörer arbetar med förorenade sediment. Läs mer om myndigheternas arbete med uppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment på deras gemensamma webbplats.

Laddar...