Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i ny satsning för stärkt äldreomsorg

Publicerad

Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum (SDC) tre miljoner kronor till ett projekt som ska ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att åstadkomma en sömlös vård och omsorg genom hela sjukdomsförloppet för personer med kognitiv sjukdom som demens. Regeringen beviljar dessutom medel på fem miljoner kronor till de två nationella kvalitetsregisterna inom demensområdet. Både Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) har beviljats 2,5 miljoner kronor vardera under 2023 för att stödja kommunernas förbättringsarbete utifrån registerdata.

- Demens är en av de stora folksjukdomarna och uppskattningsvis lever mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom i Sverige. Genom att vi avsätter 8 miljoner kronor till både demensregister och kommunernas förbättringsarbete kan arbetet med demens stärkas ytterligare. Regeringen stödjer kommunernas förbättringsarbete för att på lång sikt utveckla och förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. En person med demenssjukdom har oftast behov av både vård och omsorg. Det finns många utmaningar i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, vilket ofta kan innebära svårigheter för den enskilde och vi hoppas med denna satsning överbrygga några av dem, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Svenskt Demenscentrum får tre miljoner kronor (SDC)

Svenskt Demenscentrum (SDC) är ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor och arbetar sedan 2008 med att samla, strukturera och sprida kunskap för en positiv utveckling av demensvård- och omsorg. Regeringen beviljar nu SDC tre miljoner kronor för år 2023 för att påbörja ett projekt som syftar till att ge stöd till kommuner och regioner för att åstadkomma en sammanhållen vård- och omsorgskedja från första misstanke om demenssjukdom, och från en fastställd diagnos genom hela sjukdomsförloppet till vården i livets slutskede.

Socialstyrelsen har 2019 tagit fram en modell som syftar till att personer som erhållit en demensdiagnos får rätt stöd vid rätt tidpunkt under hela sjukdomsförloppet. SDC har genomfört ett projekt i syfte att införa modellen i fem pilotkommuner.  Dessutom har Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram ett vårdförlopp som utgår från misstanke om demenssjukdom fram till att en diagnos ställs eller avskrivs.

Det tvååriga projektet som SDC nu kan påbörja syftar till att länka samman modellen och vårdförloppet. Genom att ta fram strukturerat och lättillgängligt material kan kommuner och regioner få fler redskap i arbetet för en sömlös vård och omsorg för en person som exempelvis diagnosticerats med Alzheimers sjukdom.

Arbetet ska i enlighet med vad som anges i ansökan ske i samverkan med Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Sveriges Kommuner och Regioner.

Regeringen beräknar att projektet även kommer att kosta tre miljoner kronor för 2024. Svenskt Demenscentrum ska redovisa resultatet av projektet till Socialdepartementet senast den 1 mars 2025.

2,5 miljoner kronor till förbättringsarbete för Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar 

Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, SveDem, är ett nationellt kvalitetsregister som följer patienter med demenssjukdom från diagnos till livets slut. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer som har en demenssjukdom.

Regeringen har beviljat Karolinska Universitetssjukhusets 2,5 miljoner kronor under 2023 för att utveckla Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och stödja kommunernas förbättringsarbete inom vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Karolinska Universitetssjukhuset ska rapportera resultatet av arbetet till Socialdepartementet senast den 31 mars 2024.

2,5 miljoner kronor till BPSD-registret för att stödja förbättringsarbete

Årligen insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom i Sverige. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens är något som någon gång under sjukdomsförloppet drabbar nästan alla som har en demenssjukdom. BPSD-registret är ett kvalitetsregister som används i nästan samtliga kommuner i Sverige. Registret möjliggör utvärdering av insatser och kan ligga till grund för förbättringsarbete.

Regeringen har beviljat Ängelholms sjukhus, Kognitiv medicin, 2,5 miljoner kronor för att öka kunskapen om hur BPSD­registret kan användas i förbättringsarbete.

Ängelholms sjukhus, Kognitiv medicins ska rapportera resultatet av arbetet till Socialdepartementet senast den 31 mars 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham