Regeringen ger Naturvårdsverket uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder med anledning av blyhagelförbud i samband med jakt i eller kring våtmark

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder för att underlätta för jägare och sportskyttar med anledning av det EU-förbud mot användning av blyhagel i våtmark som nu börjar gälla.

– Användningen av blyhagel i våtmarker innebär en risk för att sjöfågel får i sig bly och även att djur och människor som äter fåglarna blir förgiftade. Sverige har ju därför länge haft ett förbud mot att använda blyhagel i våtmarker. Det ligger även i linje med den svenska jakttraditionen, där man värnar naturen och ser jakten som ett givet inslag. Många jägare och sportskyttar känner emellertid oro över det nya EU-förbudet, vilket regeringen har full förståelse för. I syfte att minimera de negativa effekterna av förbudet har vi idag tagit beslut om ett uppdrag till Naturvårdsverket för att underlätta den fortsatta jakten i dessa miljöer, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Uppdraget innehåller flera delar, dels att analysera möjligheten att tillgängliggöra öppna data till den som jagar i Sverige angående var det kan finnas våtmarker enligt det nya förbudet, dels  kartlägga de hittillsvarande erfarenheterna i jämförbara länder av övergång till blyfri ammunition och de eventuella åtgärder som vidtagits för att underlätta övergången.

I uppdraget ingår även att föreslå andra lämpliga åtgärder, t.ex. utifrån erfarenheter från andra länder, för att underlätta för svenska jägare att övergå till blyfri ammunition, t.ex. provtryckning av äldre vapen.

–Det ska vara lätt att göra rätt. Vi beklagar att den föregående regeringen inte agerade tidigare för att förenkla övergången till den nya förordningen när beslutet fattades. Vi har lagt vårt fokus sen vi tillträdde på att få till det praktiska genomförandet och ha det på plats så snart som det är möjligt, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Naturvårdsverket ska redovisa den första delen av uppdraget, som handlar om att tillgängliggöra öppna data, senast den 15 juni 2023.

Naturvårdsverket ska slutredovisa uppdraget senast den 31 oktober 2023.

Faktaruta

Genom sin höga densitet och ringa hårdhet har bly använts i ammunition i hundratals år. Bly är ur jaktteknisk synpunkt en idealisk metall, men är giftigt för människor och djur redan vid låga koncentrationer.

Den 16 februari blir det förbjudet att inom EU använda blyhagel vid skytte i våtmark. Förbudet införs genom en ändring av Reach-förordningen. Reach-förordningen är ett harmoniserat regelverk som är direkt tillämpligt på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Det behövs alltså inga författningsändringar för att förbudet ska börja gälla.
I Sverige har vi haft ett nationellt förbud mot användning av blyhagel vid jakt i våtmark sedan 2002. Det nya EU-förbudet innebär en utvidgning från det nationella förbudet dels till följd av hur våtmark definieras, dels till följd av en buffertzon på hundra meter från en våtmark. Det blir även förbjudet att medha blyhagel vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark.

Många medlemsländer länder har, precis som Sverige, haft nationella förbud mot blyhagel i våtmark, vilket har inneburit olika regler inom EU. Medlemsstater med längre gående förbud kan dock behålla dessa.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson