Svenska kraftnät uppdras kartlägga konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra

Publicerad

Regeringen fattade den 12 januari i år beslut om att pausa omprövningen av vattenkraftverkens miljötillstånd under 12 månader. Innan omprövningen fortsätter ger regeringen nu Svenska kraftnät i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra.

– Vattenkraften har en viktig roll i det svenska elsystemet. Sverige måste värna landets fossilfria vattenkraft, som utöver elproduktion har förmåga att leverera även andra viktiga egenskaper så som bidrag till kraftsystemstabilitet och elberedskapsförmågor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Med dagens regeringsbeslut ges Svenska kraftnät i uppdrag att tillsammans med Statens energimyndighet och Havs- och vattenmyndigheten kartlägga vilka konsekvenser prövningen för moderna miljövillkor för vattenkraften kan få för elsystemet och för en trygg elförsörjning. Utifrån denna kartläggning ska Svenska kraftnät bland annat identifiera och beskriva vilken negativ påverkan på vattenkraftens förmågor som är acceptabel ur ett elsystemperspektiv för att upprätthålla en trygg elförsörjning inom Sverige, se över det nationella riktvärdet på 1,5 TWh och föreslå hur ett riktvärde eller kompletterande värden kan utgå från för elsystemet nödvändiga förmågor.

Svenska kraftnät ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 29 september 2023.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö