Bokstavsutredning om Natura 2000-tillstånd i samband med gruvverksamhet

Publicerad

Bokstavsutredaren Inge Karlström har slutfört sitt arbete med att utreda frågan om prövning av Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Departementspromemorian är färdig och har presenterats inom Klimat- och näringslivsdepartementet.

– Den gröna omställningen behöver de svenska gruvorna. Det är prioriterat för regeringen att Sverige har moderna och effektiva tillståndsprocesser. Utredningen som Inge Karlström nu slutfört är ett viktigt bidrag till det arbetet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Den svenska minerallagstiftningen är uppbyggd för att ge förutsättning för en sökande att från prospektering nå fram till gruvdrift genom att successivt kunna finansiera projektet och öka kunskaperna. En fråga som skapat osäkerhet i tillståndsprocesserna är när i prövningen som frågan om Natura 2000-tillstånd ska ske. Praxis genom domstolsbeslut har utvecklats till att ske i samband med beslut om bearbetningskoncession. Denna praxis riskerar att hämma utvecklingen då stora resurser måste läggas i ett tidigt skede, ofta i ett skede innan detaljer för verksamheten är specificerade som t.ex. verksamhetsområdets utformning.

Utredaren har mot bakgrund av denna risk, i den utsträckning det varit möjligt med hänsyn till EU-rätten, nu kommit med förslag på författningsändringar. Syftet med författningsändringarna är att ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, inte ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen ska kunna beviljas.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö