Nya Miljömålsberedningen är utsedd

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har beslutat om ny ordförande och ledamöter i den parlamentariska beredningen Miljömålsberedningen. Lars Tysklind, med mångårig erfarenhet som riksdagsledamot för Liberalerna, kommer vara ordförande för Miljömålsberedningen. Förutom ordföranden består beredningen av en ledamot från varje riksdagsparti.

– Miljömålsberedningen har nu ett viktigt uppdrag att analysera och ta fram förslag som både stärker klimatarbetet och skyddet av biologisk mångfald på ett integrerat sätt. Det är helt centralt att vi arbetar med de här långsiktiga frågorna på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt, och förankringen i riksdagen är särskilt viktig. Av den anledningen är jag glad att Lars Tysklind tackade ja till uppdraget som ordförande, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Det nya uppdraget till Miljömålsberedningens innehåller flera olika delar. Kärnan är att föreslå en samlad strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som beskriver hur Sverige ska nå sina åtaganden inom EU (som EU:s gröna giv) och internationellt (som våra åtaganden vid COP15) för naturvård och biologisk mångfald samt upptag och utsläpp av växthusgaser inom markanvändningssektorn (LULUCF). Den strategi som beredningen ska föreslå ska vara avgränsad till landbaserade ekosystem inklusive våtmarker med särskilt fokus på markanvändningssektorn.

I uppdraget ingår att kartlägga och beskriva synergier och målkonflikter i arbetet med att uppfylla Sveriges åtaganden och vid behov föreslå politiska avvägningar. Beredningens ledamöter ska även beskriva hur Sverige kan leva upp till åtagandena med bibehållen eller ökad konkurrenskraft och på ett sätt som värnar sysselsättning i hela landet. Samtidigt ska totalförsvarets behov beaktas och det militära försvaret ska kunna växa samt att de nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling ska kunna nås. Dessutom ska miljömålsberedningen analysera om formuleringen av de nationella miljökvalitetsmålen och dess preciseringar kan behöva anpassas till de avvägningar som görs.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Ordförande och ledamöter i Miljömålsberedningen

Ordförande:
Lars Tysklind (L)

Ledamöter:
Elin Nilsson (L)
Liza-Maria Norlin (KD)
John Widegren (M)
Tomas Brandberg (SD)
Daniel Bäckström (C)
Andrea Andersson Tay (V)
Maria Gardfjell (MP)
Joakim Järrebring (S)

Om Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningens övergripande uppdrag är att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och Generationsmålet kan nås på ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv. Syftet med Miljömålsberedningen är att nå en bred politisk samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken. Syftet är också att hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika områden som är särskilt prioriterade och komplexa och som inte kan lösas på myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. En sådan samsyn är nödvändig för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå miljömålen.

Beredningen ska inom ramen för sitt uppdrag skapa forum och dialoger med olika aktörsgrupper i samhället som länsstyrelser och andra statliga myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället.

Av särskild vikt är att se till att senaste vetenskapliga fakta ligger till grund för beredningens arbete.