Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen har överlämnat en skrivelse som behandlar Riksrevisionens rapport om trakasserier, hot och våld mot statligt anställda

Publicerad

Regeringen lägger i dag fram en skrivelse om Riksrevisionens rapport om åtgärder med anledning av trakasserier, hot och våld vid statliga myndigheter. I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Trakasserier, hot och våld – förebyggande insatser och hantering vid statliga myndigheter (RiR 2022:26).

I rapporten redovisar Riksrevisionen sin granskning av de statliga myndigheternas och regeringens arbete med att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda. Riksrevisionens över­grip­ande slutsats är att arbetet i många delar är effektivt. Riks­revisionen bedö­mer dock att det behövs ett förbättrat stöd till myndigheter där tra­kasserier, hot och våld är mer ovanliga, och lämnar ett antal rekommen­dationer till regeringen.

Regeringen välkomnar granskningen och delar Riksrevisionens bedöm­ning att arbetet med att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda fungerar väl i många delar. Regeringen har vidare vidtagit flera åtgärder inom det aktuella området och konsta­terar att stödet till myndig­heterna i det ovan nämnda arbetet kan utvecklas.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00