Romina Pourmokhtari leder miljörådet i Bryssel

Publicerad

Den 16 mars träffas EU:s klimat- och miljöministrar i Bryssel för årets första miljörådsmöte. De väntas bland annat komma överens om en allmän riktlinje gällande revideringen av industriutsläppsdirektivet, som innehåller åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Frågan är prioriterad av det svenska ordförandeskapet.

– Klimatmålen ska nås samtidigt som vi har tillväxt i ekonomin. Det reviderade industriutsläppsdirektivet är viktigt - både för miljön och för industrin i hela EU. Det svenska ordförandeskapet har arbetat intensivt för att nå en överenskommelse som innehåller en bra balans mellan olika intressen. Ambitionen är att uppnå ett högt miljöskydd, rättvisa konkurrensvillkor och rimliga villkor för industrin, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari leder mötet i egenskap av ordförande i Europeiska unionens råd, när EU:s ministrar samlas i Bryssel. På dagordningen står flera lagstiftningsförslag från kommissionen.

Ministrarna väntas fatta beslut om en gemensam ståndpunkt kring kommissionens förslag till revidering av industriutsläppsdirektivet från 2010. Förslaget innehåller en rad nya bestämmelser som syftar till att minska utsläppen och bidra till genomförandet av EU:s gröna giv. Direktivet föreslås bland annat utökas till att gälla branscher som gruvor och batterifabriker.

Miljörådet kommer också att diskutera ambitionerna i kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) liksom hur förpackningsavfall kan förebyggas.

EU-kommissionen presenterade den 30 november 2022 ett förslag till certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid. Målen är bland annat att uppmuntra till samt att säkerställa hög kvalitet på åtgärderna för upptag och infångning av koldioxid. Ministrarna kommer att diskutera möjligheter och utmaningar med det förslaget.

Kommissionens förslag till ett reviderat avloppsdirektiv från oktober 2022 är också på agendan. Fokus för ministrarnas diskussion är frågor som rör den ökade ambitionsnivån för att adressera kvarvarande utsläpp.

Miljörådet avslutas med en diskussion om hur den europeiska planeringsterminen kan miljöanpassas, som ett inspel till Europeiska rådet som äger rum i slutet av mars. Den europeiska planeringsterminen följer upp den ekonomiska och sociala utvecklingen i medlemsstaterna.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Europeiska planeringsterminen

Den europeiska planeringsterminen följer upp den ekonomiska och sociala utvecklingen i medlemsstaterna, med utgångspunkt i EU:s riktlinjer för ekonomisk politik och sysselsättningspolitik, stabilitets- och tillväxtpakten, samt de nya övergripande EU-målen på det sociala området.

Genväg