Pressmeddelande från Finansdepartementet

Underrättelseskyldigheter till Skatteverket utökas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som innebär en utvidgning av ett antal myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket. Från och med den 1 maj 2023 ska berörda myndigheter underrätta Skatteverket om beslut som rör bland annat avvisning, utvisning och återkallande av uppehållstillstånd.

– Ett väl fungerande informationsutbyte mellan olika myndigheter är av stor betydelse, inte minst för att de uppgifter som registreras i folkbokföringsdatabasen ska vara korrekta och hålla hög kvalitet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Enligt nuvarande regler är underrättelseskyldigheterna begränsade till att endast gälla beslut som berör personer folkbokförda i Sverige. I dagsläget existerar heller inga motsvarande skyldigheter vad gäller beslut som berör personer med samordningsnummer. Information av denna typ kan dock vara av betydelse i Skatteverkets handläggning, exempelvis i fall där en vilandeförklaring av ett samordningsnummer kan vara aktuellt.

Genom de beslutade ändringarna kommer underrättelseskyldigheterna från och med den 1 maj 2023 att omfatta beslut i samband med utvisning, avvisning och utgångna uppehållstillstånd - oavsett om personen som beslutet avser är folkbokförd eller har ett samordningsnummer.

De myndigheter som omfattas av underrättelseskyldigheter till Skatteverket är Polismyndigheten, Migrationsverket och i vissa fall Säkerhetspolisen.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström