Kommuner föreslås få ställa krav på stöd till det lokala samhällets utveckling när vindkraften byggs ut

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog idag emot betänkandet om incitament för en hållbar utbyggnad av vindkraft av utredare Ulrika Liljeberg. Utredningen föreslår bland annat att kommuner, i samband med att beslut om att bygga vindkraft fattas, bör få möjlighet att ställa finansieringsvillkor för utvecklingen av det lokala samhället.

 – En utbyggnad av vindkraften är viktig för att bidra till klimatomställningen och elektrifieringen inom framför allt transportsektorn och industrin. Men vindkraften måste byggas ut på ett hållbart sätt. Det kräver en ökad acceptans i lokalsamhället, menar klimat- och miljöministern.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå system för att kompensera dem som påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad, men också lämna förslag som ger kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft. Bland annat bör:

  • närboende kompenseras genom ett årligt belopp som har att göra med avståndet till vindkraftsparken
  • ägare som bor i intilliggande fastigheter ska ha rätt till inlösen som baseras på det marknadsvärde som finns innan vindkraftsparken byggs
  • en kommun bör få rätt att förena ett ja till en vindkraftspark med kravet att få finansiering för det lokala samhällets utveckling

Utredningen pekar också på två förslag som ska stärka kommunernas förmåga att medverka till utbyggd vindkraft, genom:

  • att Energimyndigheten ges i uppdrag att upprätta en vägledning till lagen om kommunala energiplaner (kraftslagsneutralt)
  • att ett tillfälligt stöd delas ut till kommuner för planering av utbyggd fossilfri elproduktion, (120 mnkr över åren 2024 – 2027)

– Utredningens betänkande skickas nu på remiss till ett stort antal instanser som företräder vindkraftsbranschen, olika intressegrupper, experter, kommuner och myndigheter. Planen är att vi första kvartalet nästa år ska kunna gå till riksdagen med skarpa förslag som ger kommunerna goda incitament, understryker klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Fakta

Elektrifieringen av samhället går fortare än väntat och ställer krav på ökad energiproduktion. Utbyggnaden av vindkraft har varit kraftig och är fortsatt stark fram till 2025, men därefter mer osäker. Andelen kommuner som använder sitt s.k. vindkraftsveto har ökat under senare år. Det finns stora geografiska variationer, men de flesta kommuner saknar idag konkreta incitament att medverka till utbyggnad eftersom vindkraften, till skillnad från arbetsintensiv verksamhet, vanligtvis skapar begränsad sysselsättning eller annan nytta i kommunen.