Två nya ledamöter i Miljömålsberedningen

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har fattat beslut om att utse Stina Larsson och Carl-Wiktor Svensson som nya ledamöter i Miljömålsberedningen. 

Miljömålsberedningen har fått två nya ledamöter. Ny ledamot för Centerpartiet är riksdagsledamoten Stina Larsson och ny ledamot för Kristdemokraterna är regionrådet i region Kalmar län Carl-Wiktor Svensson.

Miljömålsberedningens uppdrag är att föreslå en samlad strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som beskriver hur Sverige ska nå sina åtaganden inom EU och internationellt för naturvård och biologisk mångfald samt upptag av utsläpp av växthusgaser inom markanvändningssektorn.

Ordförande i Miljömålsberedningen är Lars Tysklind, före detta riksdagsledamot för Liberalerna. Förutom ordföranden består beredningen av en ledamot från varje riksdagsparti.

– Förankring gentemot riksdagen är en viktig del i Miljömålsberedningens arbete för att få till långsiktigt hållbara lösningar. Det gäller inte minst för Miljömålsberedningens nuvarande uppdrag om biologisk mångfald och upptag och utsläpp av växthusgaser inom markanvändningssektorn, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Anledningen till de nya förordnandena av ledamöter är att de tidigare ledamöterna Daniel Bäckström (C) och Liza-Maria Norlin (KD) har bett om att få bli entledigade från uppdraget på grund av andra åtaganden.

Presskontakt

Elin Olofsson
Tf. pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson, via registrator

Ordförande och ledamöter i Miljömålsberedningen

Ordförande:
Lars Tysklind

Ledamöter:
Elin Nilsson (L)
Carl-Wiktor Svensson (KD)
John Widegren (M)
Tomas Brandberg (SD)
Stina Larsson (C)
Andrea Andersson Tay (V)
Maria Gardfjell (MP)
Joakim Järrebring (S)

Om Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningens övergripande uppdrag är att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och Generationsmålet kan nås på ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv. Syftet med Miljömålsberedningen är att nå en bred politisk samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken. Syftet är också att hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika områden som är särskilt prioriterade och komplexa och som inte kan lösas på myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. En sådan samsyn är nödvändig för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå miljömålen.

Beredningen ska inom ramen för sitt uppdrag skapa forum och dialoger med olika aktörsgrupper i samhället som länsstyrelser och andra statliga myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället.

Av särskild vikt är att se till att senaste vetenskapliga fakta ligger till grund för beredningens arbete.