Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern i möte om kommuner och regioners arbete i samband med det förhöjda säkerhetsläget

Publicerad

Civilminister Erik Slottner och Anders Henriksson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har mötts i ett samtal kring hur kommuner och regioner möter det förhöjda säkerhetsläget. Mötet är en del i regeringens proaktiva dialog med olika parter kring hur olika nivåer tillsammans kan garantera samhället och medborgarnas säkerhet. Mötet hölls idag på Finansdepartementet.

– Det förändrade säkerhetsläget påverkar alla delar och nivåer av samhället. Det är därför viktigt för regeringen att få en lägesbild över de åtgärder som vidtas med anledning av de säkerhetsrisker som nu adderats till den basberedskap som finns i kommuner och regioner, säger civilminister Erik Slottner. 

Vid mötet redogjorde SKR för hur landets kommuner och regioner arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, med anledning av det förhöjda säkerhetsläge som nu råder.

– Mitt intryck är att kommuner och regioner arbetar seriöst och metodiskt både enskilt, i samverkan med andra, exempelvis polis och länsstyrelse, och med ett gott stöd av SKR, säger civilminister Erik Slottner.

SKR:s ordförande framhöll att kommuner och regioner har goda förutsättningar att möta oroligheter och lyfte flera exempel på kommuners trygghetsskapande arbete.

– Våra medlemmar har god beredskap att hantera situationer där trygghet och säkerhet utmanas. Kommuner arbetar brottsförebyggande inte minst genom skolan och socialtjänsten, och även i samverkan både med polisen och civilsamhället. Men kommuner och regioner behöver även olika former av stöd från statligt håll. Jag välkomnar en god dialog mellan SKR och regeringen kring de här viktiga frågorna, säger Anders Henriksson, ordförande för SKR.

Vid mötet deltog också landshövding Per Bill, ordförande för landshövdingarna. Länsstyrelsen är regeringens företrädare regionalt. Vid kris och extraordinära situationer är länsstyrelsen tillsammans med kommuner och regioner en samlande kraft. En civilområdesansvarig länsstyrelse kan ta över ansvaret från den kommunala räddningstjänsten vid en omfattande räddningsinsats t.ex. vid en skogsbrand.

– I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är det viktigt att vi tillsammans utvecklar Sveriges beredskap. Länsstyrelsernas roll är att arbeta för att samhället ska fortsätta fungera även om det skulle råda kris eller krig. Det gör vi genom att skapa arenor för samverkan mellan olika aktörer, utbilda och ge stöd, inte minst till kommunerna. Det här är ett arbete som är högt prioriterat hos alla 21 länsstyrelser i Sverige, säger landshövding Per Bill.

Regeringen för en proaktiv dialog med olika parter i samhället kring hur olika nivåer kan samverka för att medborgarna ska känna trygghet. Förra veckan mötte socialminister Jakob Forssmed och utrikesminister Tobias Billström företrädare för trossamfunden i Sverige.

– Vid det mötet lyfte mina regeringskollegor den viktiga roll trossamfunden har vid olika samhällsutmaningar, samt uppmanade kommuner och myndigheter att i högre utsträckning involvera trossamfunden i sitt arbete, exempelvis med krisberedskap. Jag skulle vilja lägga till att den uppmaningen bör omfatta även civilsamhället, som på ett ovärderligt sätt bidragit och kompletterat det arbete kommuner, regioners och staten gjort vid tidigare kriser, säger civilminister Erik Slottner.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00