Regeringen möjliggör hyresanstånd för Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Naturhistoriska riksmuseet har drabbats av ett akut reparationsbehov i en del av fastigheten, vilket gör att det inte går att bedriva en del av den ordinarie verksamheten i byggnaden. För att underlätta för museet och värna dess övriga verksamhet, beslutar regeringen att museet kan få anstånd med betalning av hyran.

Ändringen som görs i regleringsbrevet för Statens fastighetsverk gäller under 2023 och innebär att myndigheten får medge Naturhistoriska riksmuseet anstånd med betalning av hyran för den period som museet helt eller delvis inte kan bedriva verksamhet i byggnaden till följd av ett akut reparationsbehov.

– Vi kommer säkerställa att Naturhistoriska riksmuseets verksamhet inte påverkas negativt av intäktsbortfallet som följer av det reparationsbehov som nu uppkommit, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.  

Regeringen avser att i en kommande ekonomisk proposition återkomma med ett förslag som syftar till att säkra att museets verksamhet inte påverkas av det intäktsbortfall som följer av reparationsbehovet.

– Vi gör det vi kan för att underlätta för museet. Exakt hur stort intäktsbortfall det blir går inte att säga med säkerhet idag. Nu har regeringen beslutat om en höjning av museets anslagskredit och att anstånd kan medges att betala hyran, men vi kommer också att återkomma till detta längre fram, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Om Naturhistoriska riksmuseet

Museibyggnaden som stod färdig år 1916 på Frescati-området i Stockholm består av en yta på ungefär 20 000 kvadratmeter. Fastigheten ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Om kostnadshyresmodellen

Naturhistoriska riksmuseet betalade 2022 cirka 35 miljoner kronor i så kallad kostnadshyra.

Kostnadshyresmodellen gäller för huvudbyggnaderna för fem kulturinstitutioner i Stockholm, Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern, Nationalmuseum, Historiska museet och Naturhistoriska riksmuseet. Hyresmodellen innebär att den samlade kostnaden för fastigheten, varken mer eller mindre, över tid fullt ut belastar anslagen för institutionerna. Eventuellt över- eller underskott regleras i efterhand.

En utredning har gjorts som har pekat på brister med kostnadshyresmodellen. Regeringen har nyligen aviserat att en analys av betänkandet kommer att påskyndas, bland annat i syfte att se över om det finns en bättre hyresmodell.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson