Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tar nästa steg i översynen av myndigheter

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsöversyn. Detta är en del i regeringens redan tidigare aviserade arbete med att effektivisera statsförvaltningen.

Regeringens effektivisering av statsförvaltningen kommer att pågå under hela mandatperioden. Flera initiativ tas därför för att ompröva myndigheternas uppgifter och organisering. Regeringen bedömer att statsförvaltningen behöver bli mindre fragmenterad och att myndigheterna bör fokusera mer på sina kärnuppgifter.

Som ett led i detta arbete har regeringen i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsöversyn. De myndigheter som nu är i fokus är myndigheter som leds av en nämnd, så kallade nämndmyndigheter.

– Det är regeringens ansvar att organisera statsförvaltningen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Flera av nämndmyndigheterna har inte omprövats sedan myndigheterna inrättades. Det har heller inte tidigare gjorts någon systematisk och samlad genomgång av om det är motiverat att nämndmyndigheterna bedriver verksamheten på det sätt som görs i dag. Det är nu hög tid att ta ett samlat grepp för att säkerställa att den verksamhet nämndmyndigheterna ansvarar för är organiserad på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skattemedel används där de gör mest nytta, säger civilminister Erik Slottner.

I budgetpropositionen för år 2024 föreslår regeringen en generell besparing inom den statliga förvaltningen motsvarande 1,1 miljarder kronor. Regeringen har också tillsatt en utredning för att se över mindre myndigheters uppgifter och organisering, gett Statskontoret i uppdrag att analysera hur myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet förhåller sig till kraven på god förvaltningssed, legalitet, saklighet och opartiskhet och aviserat en prövning av myndighetssammanslagningar.

Bakgrund

Nämndmyndighet kallas de myndigheter som leds av en nämnd, där nämndledamöterna som vanligtvis utses av regeringen, som kollektiv utgör myndighetsledning. Det är vanligt att nämndmyndigheter saknar egen personal och att en värdmyndighet sköter nämndmyndigheternas ärendehandläggning och administration.

Den 1 januari 2023 fanns det 47 nämndmyndigheter. Sedan dess har två nämndmyndigheter avvecklats, det finns i dag därför 45 nämndmyndigheter. Nämndmyndigheterna utgör en relativt liten andel av regeringens myndigheter (det finns idag totalt 342 myndigheter som lyder under regeringen).

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00