Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter, kommuner och a-kassor ska utbyta mer information

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innebär att vissa myndigheter samt kommuner och a-kassor ska dela mer information med varandra. Förslaget syftar till att mer effektivt bekämpa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och arbetslivskriminalitet. I dag finns sekretesshinder mot detta som regeringen vill ta bort.

Ungefär 15–20 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, varav ungefär 90 procent orsakas av att felaktiga uppgifter ligger till grund för beslut om ersättningar. Myndigheter, kommuner och a-kassor som arbetar för att stoppa felaktiga utbetalningar behöver därför få bättre förut­sättningar att dela information med varandra.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innebär att det ska bli enklare för myndigheter, kommuner och a-kassor att dela information med varandra. Informationen behövs för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och för att utföra mer effektiva myndighets­gemensamma kontroller mot arbetslivs­kriminalitet. Den föreslagna lagen inne­bär en skyldighet för berörda myndigheter samt kommuner och a-kassor att lämna uppgifter till varandra för dessa syften. Förslaget omfattar både offentliga och sekretessbelagda uppgifter.

– För att knäcka den organiserade brottsligheten behöver vi strypa den kriminella ekonomin. Regeringen ser allvarligt på välfärdsbrott, felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet, inte minst eftersom de bidrar till att den kriminella ekonomin kan verka och växa. För att åstadkomma det behöver staten agera samlat och arbeta mer effektivt. Ett ökat informations­utbyte är ett viktigt steg i den riktningen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Kriminaliteten på den svenska arbetsmarknaden ska bekämpas med full kraft. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin och leder till att hederliga företag konkurreras ut av brottslingar och i värsta fall till människohandel och människoexploatering. Det ökade informationsutbytet är ett viktigt verktyg i regeringens offensiv mot kriminalitet på arbetsmarknaden, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Förslaget förväntas leda till att de felaktiga utbetalningarna minskar väsentligt. Det kommer också effektivisera arbetet mot felaktiga utbetalningar och brott mot välfärdssystemen hos berörda myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor. De myndighetsgemensamma kontrollerna av arbetsplatserna väntas bli mer effektiva och träffsäkra. Regelöverträdelser, fusk och brottslighet i arbetslivet förväntas därför minska.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Bakgrund

En ny lag föreslås införas som möjliggör ett utökat informationsutbyte mellan vissa utpekade myndigheter samt kommuner och arbetslöshetskassor. Förslaget innebär att både offentliga och sekretessbelagda uppgifter kan utbytas oftare än idag. En aktör som har uppgifter som behövs hos en annan aktör ska lämna ut uppgifterna både på begäran och på eget initiativ. Informationsutbytet kan ske kontinuerligt och på ett mer effektivt sätt än idag, exempelvis via digitalt utbyte.

Av bl.a. integritetsskäl införs det en undantagsregel som gör att de berörda aktörerna ska avstå från att lämna sekretessbelagda uppgifter om övervägande skäl talar för det. Sekretessbelagda uppgifter som finns i viss känslig verksamhet, t.ex. i socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kommer inte kunna delas med stöd av den föreslagna lagen.

De nya reglerna för informationsdelning för att motverka felaktiga utbetalningar omfattar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, kommuner och arbetslöshetskassor.

I fråga om informationsutbyte mot arbetslivskriminalitet omfattas Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Bakgrunden till förslagen är promemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13).

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Laddar...