Strategi för Sveriges samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) 2011-2015

Ladda ner:

Denna strategi ligger till grund för det svenska samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) under perioden 2011–2015. Strategin fastställer mål och samarbetsformer för arbetet med WHO under strategiperioden och anger hur Sverige ska bidra till att stärka WHO:s
verksamhet. Strategin anger också ansvarsfördelningen mellan svenska departement och myndigheter.