Kvotplikt för biodrivmedel Diarienummer: N2013/934/RS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I 2012 års vårproposition bedömde regeringen att ett kvotpliktsystem för biodrivmedel bör införas. Bedömningen redovisades även i promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013.

I budgetpropositionen för 2013 bekräftade regeringen sitt tidigare ställningstagande i kvotpliktsfrågan, denna gång med tillägget att kvotpliktsystemet bör införas i maj 2014.

En promemoria med förslag till ett kvotpliktssystem samt vissa ändringar av skattereglerna för biodrivmedel har därför utarbetats inom Regeringskansliet. En referensgrupp bestående av några berörda branschorganisationer1 har deltagit i diskussioner avseende olika möjliga utformningar av ett kvotpliktssystem.

I denna promemoria redovisas ett förslag till en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel liksom förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.