Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2013

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I april varje år ska EU:s medlemsstater skicka in nationella reformprogram till EU-kommissionen. Dessa reformprogram redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken, gjorda åtaganden och uppnådda framsteg under det gångna året, samt beskrivning av planerade insatser. Rapporteringen ska reflektera de övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen.

Sveriges nationella reformprogram för 2013 utgör en uppdatering av 2012 års nationella reformprogram baserat på regeringens förslag till åtgärder och reformambitioner i budgetpropositionen för 2013 och 2013 års ekonomiska vårproposition. Det reflekterar även de fem övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen som slogs fast vid Europeiska rådet den 14–15 mars 2013:
– På ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt konsolidera de offentliga finanserna.
– Återställa en normal utlåning till näringslivet.
– Främja tillväxt och konkurrenskraft.
– Bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen.
– Modernisera den offentliga förvaltningen.

Årets program innehåller även exempel på det arbete som arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället bedriver i enlighet med strategins riktlinjer och målsättningar.