Rapport från Socialdepartementet

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Diarienummer: S2013/6586/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Under våren 2013 remitterades betänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) till er. I betänkandet presenteras ett förslag till ny prismodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens. Förslaget innebär i korthet att den värdebaserade prissättningen av läkemedel kompletteras med så kallad internationell referensprissättning.

Under beredningen i Regeringskansliet har en alternativ modell som bidrar till att uppnå de mål som regeringen presenterade i utredningens direktiv (2011:82) utarbetats. Den alternativa modellen innebär bland annat att en överenskommelse har tecknats mellan regeringen och Läkemedels-industriföreningen om att utveckla den svenska takprismodellen för äldre läkemedel.