Digitala tjänster - Gemensamma regler ger tillväxt i Europa

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I år påbörjar EU-kommissionen en översyn av de direktiv som styr den elektroniska kommunikationssektorn. Det handlar om EU-gemensamma regler för bland annat konkurrens mellan bredbandsoperatörer, utbyggnad av mobilnät, konsumentskydd, integritetsskydd, användningen av radiospektrum och internetanvändning. Med anledning av det har Regeringskansliet låtit ta fram en rapport som pekar på hur EU-reglerna kan behöva ändras i ljuset av den snabba utvecklingen på området.

Regeringskansliet efterfrågar nu synpunkter på rapporten enligt följande:

1. Hur ställer ni er till slutsatserna och rekommendationerna för de åtta områden som rapporten identifierar?

2. Saknas det områden eller sakfrågor i rapporten som borde berörts?

3. Övriga synpunkter.

Sista datum för inkommande med synpunkter är 20 mars.

Kontakt

Registrator, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00