Rapport från Socialdepartementet

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015 Diarienummer: S2015.002

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 26 mars beslutade regeringen anta Åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2015.

Åtgärdsprogrammet konkretiserar insatserna under 2015 för att bidra till att nå de mål Sveriges riksdag beslutat om i propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings och tobakspolitiken. 2015 års program är det femte sedan riksdagen beslutade anta strategin.

Länk: Prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken

Åtgärdsprogrammet grundas bland annat på de indikatorer regeringen beslutat om och som ingår i det samladeuppföljningssystemet för ANDT-strategin (dnr S2013/2377/FST), berörda myndigheters lägesrapporter från verksamhet inom ANDT-området samt forskningsrapporter.

Sista strategiåret

Regeringen inledde 2011 arbetet med en samlad ANDT-strategi. 2015 är det sista strategiåret. År 2014 inleddes diskussionerna om hur framtidens ANDT-arbete ska bedrivas. Alla som varit delaktiga är överens om att en tydlig strategi behövs för att skapa långsiktighet i ANDT-arbetet.

Regeringen utvecklar nu arbetet utifrån höga ambitioner om folkhälsoarbetet. Hälsofrämjande arbete måste vara långsiktigt, strukturerat och samordnat på alla nivåer i samhället.

Regeringen har gett den pågående utredningen om införande om EU:s tobaksproduktdirektiv tre tilläggsdirektiv: förslag på reglering för att begränsa rökning på allmänna platser, exponeringsförbud och krav på neutrala förpackningar.

Svenskarnas alkoholkonsumtion har förändrats. Bland annat har andelen riskkonsumenter minskat. Även ungdomars alkoholkonsumtion har minskat.

Svensk narkotikapolitik ska bygga på kunskap. Sverige värnar även i fortsättningen om narkotikakonventionerna och är en motkraft mot dem som förespråkar legalisering av cannabis.