Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2015

Ladda ner:

Omsättningen för bolagen med statligt ägande minskade med 1,7 procent från 173,6 till 170,6 miljarder kronor under januari-juni 2015 jämfört med samma period föregående år. Total omsättning inklusive statens ägarandel i intressebolagen minskade med 0,6 procent.

Resultatet efter skatt uppgick till -11,2 (18,6) miljarder kronor under januari-juni 2015. Resultatförsämringen förklaras framför allt av att resultatet i år belastas av Vattenfalls nedskrivningar för främst kärnkraft i Sverige och brunkol i Tyskland på 36,4 miljarder kronor och ökade avsättningar för kärnkraft och gruvverksamhet i Tyskland på 3,9 miljarder kronor.

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen som förvaltas inom Regeringskansliet finns 49 hel- och delägda bolag, två är börsnoterade. Bolagen representerar stora värden, tillsammans cirka 460 miljarder kronor.

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.